Ik ben op zoek naar

Steunfondsen

Iedereen kan meedoen bij Toonbeeld!

See below for English version

Wil je kind ook graag lessen volgen bij Toonbeeld, maar heb je niet voldoende financiële middelen? Dan zijn er diverse fondsen die je kunnen helpen, zodat je kind toch mee kan doen. Hieronder lees je er meer over. Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de administratie van Toonbeeld (0115-745020).

Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Wie kan geld aanvragen?
Je kunt een aanvraag indienen als je (gezamenlijk) inkomen minder is dan 120% van het bijstandsniveau. Dat is maximaal 1200 euro/maand voor een alleenstaande ouder en maximaal 1600 euro/maand voor twee ouders. Je kind is tussen de 4 en 18 jaar oud en gaat naar school.

Waarvoor kan ik geld aanvragen?
Cursussen op het gebied van cultuur, beeldende kunst en muziek zoals: muziekles, toneel, tekenen, schilderen en dans.
Dingen die nodig zijn voor school zoals: schoolgeld, schoolmaterialen, fiets.
Sport: lidmaatschap sportclub, sportmaterialen, zwemles.

Hoe kan ik geld aanvragen?
De aanvraag verloopt via welzijnsorganisatie aan-z. U kunt via deze link de Ouderkaart invullen of dit samen doen met een medewerker van Toonbeeld. U stuurt het ingevulde formulier naar jeugdengezin@aan-z.eu, een medewerker van aan-z neemt vervolgens contact met u op.

Let op! Er moet ieder schooljaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
 

Leen de Broekert Fonds

Wil jouw kind (vanaf 7 jaar) ook graag muziekles volgen bij Toonbeeld? Of ben je nog geen 28 en wil je zelf aan de slag met muziek? Als dit voor jou te duur is, denk dan eens aan het Leen de Broekert Fonds.

Dit fonds geeft een bijdrage voor het lesgeld én voor de aanschaf van een instrument. Als je een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau kan je kind of jijzelf in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Leen de Broekert Fonds. Let wel: De termijn voor indienen loopt van 1 november tot en met 31 december voorafgaande aan het school- of studiejaar.

Kijk hier voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen.
 

Bijzondere bijstand gemeente Terneuzen

Ook de gemeente Terneuzen heeft een regeling voor bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld voor een muziekinstrument. Heb je een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kun je een bijdrage van € 100,- per gezinslid krijgen. Dit kan één keer per jaar. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Kijk hier voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Everyone can join in at Toonbeeld!

Would your child like to take classes at Toonbeeld, but it’s difficult to find the funds right now? There are a number of foundations that can help out financially, meaning that your child can still take part. You can read more about them below. For further information or help with applications, please contact the Toonbeeld administration office (0115-745020).

Jeugdfonds Sport & Cultuur (Youth Fund Sport & Culture)

It is important that children and young people can enjoy sport, art and culture. Not only because it is fun, but because it is important for the personal development of children. The Jeugdfonds Sport & Cultuur wants all children and young people between the ages of 0 and 18 to be able to participate. Even if there is little money at home. To participate = more chances!

Are you eligible?
You can apply for funding if your (joint) income is less than 120% of the social security level. This is a maximum of €1200 per month for a single parent and a maximum of €1600 per month for two parents, if  your child is between 4 and 18 years old and goes to school.

Which activities are covered by the funding?
Courses in the fields of culture and music such as: music lessons, theatre, painting, crafts, dance.
Things needed for school such as: school fees, school materials, bicycles.
Sports: sports club membership, sports equipment, swimming lessons.

Where can I apply for funding?
The application is made through welfare organization aan-z. Parents/caretakers can apply by fillng in the form on this website. Send the completed form to jeugdengezin@aan-z.eu, an aan-z employee will contact you.

NB! A new application must be made every school year.

Leen de Broekert Foundation

If your child is 7 years old or older and would like to take music lessons at Toonbeeld, or if you are under 28 and would like to start making music yourself but it’s a bit beyond your budget right now, perhaps you should consider the Leen de Broekert Foundation.

This Foundation  provides a contribution towards lesson costs and the purchase of an instrument. If your income does not exceed 120% of the social security level, you or your child may qualify for a contribution from the Leen de Broekert Foundation. Please note: the period for submitting applications runs from 1 November to 31 December prior to the school or study year.

Click here for more information and to submit an application. 

     

Special financial assistance from the Municipality of Terneuzen

The Municipality of Terneuzen also has a scheme for special expenses, such as for a musical instrument. If your income is at the social assistance level or slightly above, then you can receive a contribution of €100 per family member. This is possible once a year if you meet the required conditions. Click here for more information and to submit an application.

Terug naar het overzicht