Ik ben op zoek naar

Steunfondsen

Iedereen kan meedoen bij Toonbeeld!

See below for English version

Wil jij of je kind ook graag lessen volgen bij Toonbeeld, maar heb je niet voldoende financiële middelen? Dan zijn er diverse fondsen die je kunnen helpen, zodat jij of je kind toch mee kan doen. Hieronder lees je er meer over. Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag kun je terecht bij de administratie van Toonbeeld (0115-745020).

Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Wie kan geld aanvragen?
Je kunt een aanvraag indienen als je (gezamenlijk) inkomen minder is dan 120% van het bijstandsniveau. Dat is maximaal 1200 euro/maand voor een alleenstaande ouder en maximaal 1600 euro/maand voor twee ouders. Je kind is tussen de 4 en 18 jaar oud en gaat naar school.

Waarvoor kan ik geld aanvragen?
Cursussen op het gebied van cultuur, beeldende kunst en muziek zoals: muziekles (en huur van instrumenten), toneel, tekenen, schilderen en dans.
Dingen die nodig zijn voor school zoals: schoolgeld, schoolmaterialen, fiets.
Sport: lidmaatschap sportclub, sportmaterialen, zwemles.

Hoe kan ik geld aanvragen?
De aanvraag verloopt via welzijnsorganisatie aan-z. U kunt via deze link de Ouderkaart invullen of dit samen doen met een medewerker van Toonbeeld. U stuurt het ingevulde formulier naar jeugdengezin@aan-z.eu, een medewerker van aan-z neemt vervolgens contact met u op.

Let op! Er moet ieder schooljaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Kijk hier voor alle spelregels.
 

Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op die manier maken we sport of een culturele activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

Wie kan geld aanvragen?
Je kunt een aanvraag indienen als je 19 jaar of ouder bent, voor aanvragen voor kinderen jonger dan 19 jaar verwijzen we naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur verschaft zonder meer een bijdrage wanneer het inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum is.

Waarvoor kan ik geld aanvragen?
Cursussen op het gebied van cultuur en muziek zoals: muziekles, toneel, schilderen, knutselen, dans.
Sport: lidmaatschap sportclub, sportmaterialen, zwemles.
Het Volwassenenfonds vergoedt een sport- of cultuurkans ter waarde van een maximaal budget van € 450,- per jaar.

Hoe kan ik geld aanvragen?
De aanvraag verloopt via welzijnsorganisatie aan-z. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een cursus? Maak dan een afspraak met een medewerker van aan-z via: 0115-563015 of kantoordienst@aan-z.eu.
Tijdens de afspraak doet de medewerker een aanvraag bij het Volwassenenfonds.
Via deze link kunt u de Deelnemerskaart alvast downloaden en invullen en meenemen naar de afspraak.
Na ongeveer drie weken hoor je of je aanvraag is goedgekeurd en kun je je aanmelden voor de cursus. De contributie wordt direct vanuit het Volwassenenfonds aan Toonbeeld betaald.

Kijk hier voor alle spelregels


Leen de Broekert Fonds

Wil jouw kind (vanaf 7 jaar) ook graag muziekles volgen bij Toonbeeld? Of ben je nog geen 28 en wil je zelf aan de slag met muziek? Als dit voor jou te duur is, denk dan eens aan het Leen de Broekert Fonds.

Dit fonds geeft een bijdrage voor het lesgeld én voor de aanschaf van een instrument. Als je een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau kan je kind of jijzelf in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Leen de Broekert Fonds. Let wel: De termijn voor indienen loopt van 1 november tot en met 31 december voorafgaande aan het school- of studiejaar.

Kijk hier voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen.
 

Bijzondere bijstand gemeente Terneuzen

Ook de gemeente Terneuzen heeft een regeling voor bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld voor een muziekinstrument. Heb je een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kun je een bijdrage van € 100,- per gezinslid krijgen. Dit kan één keer per jaar. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Kijk hier voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Everyone can join in at Toonbeeld!

Would you or your child like to take classes at Toonbeeld, but it’s difficult to find the funds right now? There are a number of foundations that can help out financially, meaning that you or your child can still take part. You can read more about them below. For further information or help with applications, please contact the Toonbeeld administration office (0115-745020).

Jeugdfonds Sport & Cultuur (Youth Fund Sport & Culture)

It is important that children and young people can enjoy sport, art and culture. Not only because it is fun, but because it is important for the personal development of children. The Jeugdfonds Sport & Cultuur wants all children and young people between the ages of 0 and 18 to be able to participate. Even if there is little money at home. To participate = more chances!

Are you eligible?
You can apply for funding if your (joint) income is less than 120% of the social security level. This is a maximum of €1200 per month for a single parent and a maximum of €1600 per month for two parents, if  your child is between 4 and 18 years old and goes to school.

Which activities are covered by the funding?
Courses in the fields of culture and music such as: music lessons, theatre, painting, crafts, dance.
Things needed for school such as: school fees, school materials, bicycles.
Sports: sports club membership, sports equipment, swimming lessons.

Where can I apply for funding?
The application is made through welfare organization aan-z. Parents/caretakers can apply by fillng in the form on this website. Send the completed form to jeugdengezin@aan-z.eu, an aan-z employee will contact you.

NB! A new application must be made every school year.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur (Sports & Culture Adult Fund)

The Volwassenenfonds ensures that adults who earn around the subsistence minimum can become members of a sports club or cultural institution. In this way we make sports or other cultural activities such as painting, theatre, music lessons or visual arts accessible to everyone.

Are you eligible?
You can submit an application if you are 19 years or older. For applications for children under 19, we refer you to the Youth Fund for Sport & Culture (see above). The Volwassenenfonds automatically provides a contribution when the income is less than 120% of the social minimum.

Which activities are covered by the funding?
Courses in the field of culture and music such as: music lessons, theatre, painting, crafts, dance.
Sports: sports club membership, sports materials, swimming lessons. The Adult Fund reimburses a sports or cultural opportunity worth a maximum budget of € 450 per year.

Where can I apply for funding?
The application is made via welfare organization aan-z. Are you interested in taking a course? Then make an appointment with an aan-z employee via: 0115-563015 or kantoordienst@aan-z.eu. During the appointment, the employee submits an application to the Volwassenenfonds. You can download and complete the Participant Card via this link and take it with you to the appointment. After approximately three weeks you will hear whether your application has been approved and you can register for the course. The contribution is paid directly to Toonbeeld from the Volwassenenfonds.

Look here for all the rules (in Dutch).

Leen de Broekert Foundation

If your child is 7 years old or older and would like to take music lessons at Toonbeeld, or if you are under 28 and would like to start making music yourself but it’s a bit beyond your budget right now, perhaps you should consider the Leen de Broekert Foundation.

This Foundation  provides a contribution towards lesson costs and the purchase of an instrument. If your income does not exceed 120% of the social security level, you or your child may qualify for a contribution from the Leen de Broekert Foundation. Please note: the period for submitting applications runs from 1 November to 31 December prior to the school or study year.

Click here for more information and to submit an application. 

     

Special financial assistance from the Municipality of Terneuzen

The Municipality of Terneuzen also has a scheme for special expenses, such as for a musical instrument. If your income is at the social assistance level or slightly above, then you can receive a contribution of €100 per family member. This is possible once a year if you meet the required conditions. Click here for more information and to submit an application.

Terug naar het overzicht